Üyelik Sözleşmesi

Kalebende Kullanıcı Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Kalebende Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar KALEBENDE tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Oyuncu veya Kaleci Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. Kalebende, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. KALEBENDE, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

MADDE 2 – TANIMLAR:

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a) “KALEBENDE” ……………………………….. Şirketi’ni,

b) “Web Sitesi” http://kalebende.com internet sitesini,

c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

e) “Oyuncu” Web Sitesi üzerinden Oyuncu Profili oluşturan ve Kaleciye teklif gönderen gerçek veya tüzel hizmet alan kişiyi,

f) “Kaleci” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Kaleci Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel hizmet veren kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

g) “Kaleci Profili” Kaleci’nin Oyuncu’ya  sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, hizmet geçmişini göstermek,  Oyuncular tarafından teklif edilen hizmete onay veya red vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

ğ) “Hizmet ”, “Kaleci” ‘nin “Oyuncu” tarafından teklif edilen futbol maçını kabul etmesi durumunda belirlenen süre içinde yapacağı kalecilik görevini,

h) “Hizmet Teklifi” “Oyuncu”’nun “Kaleci”’ye gönderdiği tarihi, saati, süresi, lokasyonu belirli futbol maçında hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

i) “Sabit Fiyat” KALEBENDE’nin Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,

ı) “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden gönderilen Hizmet Teklifi’nin Hizmet Veren tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi,

j) “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in kalebende’ye ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, kalebende veya kalebende’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

k) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

MADDE 3 – KALEBENDE TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

KALEBENDE, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. KALEBENDE yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

 

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik Sistemi

• Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Teklifi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. KALEBENDE, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir. Üye olan kullanıcı hizmet vermek amacıyla kaleci profili oluşturması durumunda KALEBENDE kişiden aylık platform üyeliği talep etme hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, IBAN gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. KALEBENDE, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

• Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

Hizmet Teklifi Oluşturulması

• Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Teklifi oluşturabilir.

• Geçerli bir Hizmet Teklifi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, süresi, lokasyonu, tarihi, saat, vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

KALEBENDE, Hizmet Teklifini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Teklifi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

 

Kaleci ve Oyuncu Profili Oluşturma

• Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Kaleci Profili oluşturup Hizmet Veren sıfatı kazanabilir.

• Kaleci Profili oluşturmak için isim, iletişim bilgisi, kredi kartı bilgisi vb. gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.

• Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. kalebende’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Oyuncu profili oluşturmak için isim, iletişim bilgisi, vb. kayıt anında istenen, ödeme hizmetinin sistem üzerinden yapılacağı durumlarda verilen kredi kartı bilgileri eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmelidir.

 

Hizmet Teklifi

• Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Teklifi için Web Sitesi üzerinden Teklife onay vererek Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.

• Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

• Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak KALEBENDE ‘ye bildirilmeksizin, KALEBENDE’ye aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği KALEBENDE tarafından tespit edilirse, KALEBENDE sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Veren tarafından kalebende’ye ödenir.

• Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden KALEBENDE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Kaleci ve Oyuncu Profili, Hizmet Teklifi ve İçeriği

• Kaleci ve Oyuncu Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar

 (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek;

(b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek;

(c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek;

(d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;

(e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek

(f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir.

Aksi halde KALEBENDE’nin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.

• Kaleci ve Oyuncu Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup KALEBENDE’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Ödeme:

• Hizmet Alanlar ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

• Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında kalebende sisteminde kabul etmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

• Online Ödeme Sistemi’ne KALEBENDE’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki KALEBENDE’den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

• Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler KALEBENDE’den talep edilemeyecek olup KALEBENDE yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

• Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda KALEBENDE Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. KALEBENDE’nin, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

• Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde KALEBENDE yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

• Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 7 gün içinden belirlenmiş hizmet saatinden 2 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

• Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli KALEBENDE’den talep edilemez.

KALEBENDE Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

• Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

KALEBENDE, Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

KALEBENDE’nin Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KALEBENDE, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın hizmetini zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

• Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. KALEBENDE’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

KALEBENDE, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. KALEBENDE,Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, KALEBENDE’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

KALEBENDE, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan KALEBENDE’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KALEBENDE,Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

• Hizmet Veren tarafından Kaleci Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, KALEBENDE’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

• Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. KALEBENDE’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

KALEBENDE Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

• Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. KALEBENDE tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, KALEBENDE, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

KALEBENDE, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Hizmet Veren bilgileri KALEBENDE tarafından Hizmet Alan ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Alan tarafından ayrıca Hizmet Veren’in onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

KALEBENDE ile Hizmet Veren arasında

(a) istihdam,

(b) yarı zamanlı istihdam,

(c) danışmanlık,

(d) yüklenicilik,

(e) ortak girişim

(f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

• Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

• Hizmet Alan, Hizmet Teklifinin onaylanması ve Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

• Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

• Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak KALEBENDE’nin bilgisi dahilinde olmaksızın, KALEBENDE’yi dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

• Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, KALEBENDE’nin hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

• Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda KALEBENDE’yi bilgilendirmeyi kabul eder.

• Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, kalebende’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan KALEBENDE sorumlu değildir.

• Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, KALEBENDE’nin gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

Kalebende’ye Verilen Yetkiler

KALEBENDE sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak KALEBENDE’ye herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle kalebende’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Ödeme yaparak kaleci profili oluşturan kullanıcılar sistemin hizmete kapanması halinde %10 kesinti ile ödemelerini geri almayı talep edebileceklerdir.

KALEBENDE veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle KALEBENDE’nin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KALEBENDE veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

KALEBENDE, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. KALEBENDE, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler KALEBENDE’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

KALEBENDE Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [yardim@kalebende.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

• Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde KALEBENDE, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, KALEBENDE kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

• Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, KALEBENDE tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. KALEBENDE’nin söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. KALEBENDE, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

• Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, KALEBENDE dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

• Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, KALEBENDE tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

KALEBENDE hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

KALEBENDE, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

KALEBENDE Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) KALEBENDE Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

(b) KALEBENDE, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları

• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, KALEBENDE, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

KALEBENDE, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

KALEBENDE koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

KALEBENDE 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

• Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. KALEBENDE, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

• Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı KALEBENDE’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

KALEBENDE’ye iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları KALEBENDE’ye aittir. KALEBENDE söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. KALEBENDE, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

• Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. KALEBENDE (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

• Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

• Web Sitesi kalebende kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. KALEBENDE, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

KALEBENDE, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

• İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

• Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

KALEBENDE sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

• Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda KALEBENDE’nin ticari defter ve kayıtları ile KALEBENDE sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

• Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan KALEBENDE’nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. KALEBENDE Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

• Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara KALEBENDE tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.